Wednesday 29th January 2020
x-pressed | an open journal
January 26, 2014
January 26, 2014

Ελλάδα: Η κατάσταση στις φυλακές

Author: A.M.
Source: Epohi  Category: On the crisis
This article is also available in: deenesfrit
Ελλάδα: Η κατάσταση στις φυλακές

Την πε­ρα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα ε­πι­σκέ­φτη­καν το Νο­σο­κο­μείο και το Ψυ­χια­τρείο Κρα­του­μέ­νων Κο­ρυ­δαλ­λού η δια­κομ­μα­τι­κή ε­πι­τρο­πή της Βου­λής, που σύμ­φω­να με τον σω­φρο­νι­στι­κό κώ­δι­κα μπο­ρεί να πραγ­μα­το­ποιεί ε­πι­σκέ­ψεις στις φυ­λα­κές της χώ­ρας, έ­χο­ντας πρό­σβα­ση σε ό­λους τους χώ­ρους. Η ε­πι­τρο­πή α­πο­τε­λού­με­νη α­πό τον πρό­ε­δρο της, Ανδρέα Κου­τσού­μπα α­πό την ΝΔ και τους βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Τά­σο Κου­ρά­κη, Βα­σι­λι­κή Κα­τρι­βά­νου και Στά­θη Πα­να­γού­λη κα­τέ­γρα­ψε τις με­σαιω­νι­κές συν­θή­κες που ε­πι­κρα­τούν σή­με­ρα και στα δύο ι­δρύ­μα­τα.

Στο Νο­σο­κο­μείο Κρα­του­μέ­νων Κο­ρυ­δαλ­λού, που α­κό­μα δεν έ­χει ε­ντα­χθεί στο Ε­ΣΥ, στοι­βά­ζο­νται 209 κρα­τού­με­νοι ε­νώ οι θέ­σεις εί­ναι για 60 α­σθε­νείς. Ο μι­σός και πλέ­ον πλη­θυ­σμός του «νο­σο­κο­μείου» αυ­τού εί­ναι ο­ρο­θε­τι­κοί, 128 ά­το­μα, που ζουν ο έ­νας πά­νω στον άλ­λο. Οι θά­λα­μοι του νο­σο­κο­μείου έ­χουν με­τα­τρα­πεί σε θα­λά­μους κα­νο­νι­κών φυ­λα­κών, α­φού τα κρε­βά­τια του έ­χουν α­ντι­κα­τα­στα­θεί α­πό κου­κέ­τες, η μία σχε­δόν κολ­λη­τά στην άλ­λη. Οι 128 ο­ρο­θε­τι­κοί κρα­τού­με­νοι α­ντι­με­τω­πί­ζουν σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα, κα­θώς δεν έ­λει­ψαν για άλ­λη μια φο­ρά οι α­να­φο­ρές τους για κα­θυ­στε­ρή­σεις στα φάρ­μα­κα τους. Επι­πλέ­ον, λό­γω του υ­περ­πλη­θυ­σμού, οι ο­ρο­θε­τι­κοί κρα­τού­με­νοι κολ­λά­νε με με­γά­λη ευ­κο­λία διά­φο­ρες α­σθέ­νειες α­πό τους άλ­λους α­σθε­νείς του νο­σο­κο­μείου. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό εί­ναι ό­τι δύο ο­ρο­θε­τι­κοί έ­χουν και φυ­μα­τίω­ση. Υπάρ­χουν δύο μό­νι­μοι για­τροί, έ­νας πα­θο­λό­γος και έ­νας χει­ρουρ­γός, κα­νέ­νας ψυ­χο­λό­γος και κά­ποιοι ε­φη­με­ρεύο­ντες που έρ­χο­νται για λί­γες ώ­ρες την ε­βδο­μά­δα.

Τρα­γι­κή εί­ναι και η κα­τά­στα­ση στο Ψυ­χια­τρείο Κρα­του­μέ­νων κα­θώς ε­κεί νο­ση­λεύο­νται α­σθε­νείς με βα­ριά ψυ­χια­τρι­κά νο­σή­μα­τα αλ­λά και το­ξι­κο­ε­ξαρ­τη­μέ­νοι κρα­τού­με­νοι και πά­λι σε συν­θή­κες α­πα­ρά­δε­κτες. Πρέ­πει να εί­ναι το μο­να­δι­κό Ψυ­χια­τρείο στον κό­σμο, που δεν δια­θέ­τει μό­νι­μο ψυ­χία­τρο αλ­λά μό­νο ε­πι­σκέ­πτες ψυ­χιά­τρους. Το υ­πό­λοι­πο προ­σω­πι­κό εί­ναι ε­λά­χι­στο, με μό­νο τρεις νο­σο­κό­μους και κά­ποιους σω­φρο­νι­στι­κούς υ­παλ­λή­λους που κά­νουν και τους νο­σο­κό­μους. Ο προ­αυ­λι­σμός για τους 259 α­σθε­νείς εί­ναι μό­λις 2 ώ­ρες την η­μέ­ρα και τις υ­πό­λοι­πες εί­ναι α­να­γκα­σμέ­νοι να ζουν σε χώ­ρο που προο­ρί­ζε­ται για 160 ά­το­μα.

Μπλε κε­λιά, και ό­μως υ­πάρ­χουν…

Το πιο συ­γκλο­νι­στι­κό, ό­μως, θέ­α­μα που α­ντί­κρι­σε η Επι­τρο­πή ή­ταν τα κε­λιά α­πο­μό­νω­σης, γνω­στά ως «μπλε κε­λιά». Στο έ­να α­πό τα τρία βρι­σκό­ταν ε­κεί­νη τη στιγ­μή έ­νας α­σθε­νής, χω­ρίς ρού­χα και, ό­πως πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε η Επι­τρο­πή, μπο­ρεί κά­ποιοι να κρα­τού­νται ε­κεί μέ­χρι και 5 η­μέ­ρες. Σε ε­πί­σκε­ψη της η Ει­δι­κή Επι­τρο­πή Ελέγ­χου Προ­στα­σίας των Δι­καιω­μά­των Ατό­μων με Ψυ­χι­κές Δια­τα­ρα­χές, τον Μάρ­τιο του 2012, εί­χε κα­τα­γρά­ψει: «Στο υ­πό­γειο υ­πάρ­χουν τρία «μπλε κε­λιά». Πρό­κει­ται για θα­λά­μους α­πο­μό­νω­σης με πόρ­τα και τοί­χους ε­πεν­δυ­μέ­νους με μα­λα­κό υ­λι­κό, δά­πε­δο α­πό τσι­μέ­ντο, χω­ρίς κρε­βά­τι ή στρώ­μα. Στα δύο α­πό αυ­τά βρί­σκο­νταν δύο ο­λό­γυ­μνοι άν­δρες, ό­χι σε διέ­γερ­ση κα­τά την ώ­ρα της ε­πί­σκε­ψης. Στη θέα των ε­πι­σκε­πτών έ­κρυ­βαν με τα χέ­ρια τους (προ­φα­νώς α­πό συ­στο­λή) τα γεν­νη­τι­κά τους όρ­γα­να. Ού­ρα έ­ξω α­πό αυ­τά τα κε­λιά.»

«Πολ­λά θα μπο­ρού­σα­με να πού­με για τις συν­θή­κες κρά­τη­σης των κρα­του­μέ­νων στις φυ­λα­κές» δή­λω­σε η βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Βα­σι­λι­κή Κα­τρι­βά­νου, «αλ­λά θα μι­λή­σω μό­νο με βά­ση τις συ­γκε­κρι­μέ­νες ε­ντυ­πώ­σεις που ξε­περ­νούν κά­θε φα­ντα­σία. Οι συν­θή­κες ή­ταν σο­κα­ρι­στι­κές και σκε­φτό­μουν ό­τι στα πλαί­σια του θο­ρύ­βου, του η­θι­κού πα­νι­κού και της τρο­μο­λα­γνείας των η­με­ρών γύ­ρω α­πό τις φυ­λα­κές και το τι ση­μαί­νει α­σφά­λεια θα έ­πρε­πε να μι­λή­σου­με για το τι πραγ­μα­τι­κά εί­ναι α­σφά­λεια για τους αν­θρώ­πους στο νο­σο­κο­μείο και το ψυ­χια­τρείο, τους σω­φρο­νι­στι­κούς υ­παλ­λή­λους, το ια­τρι­κό και νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό. Όταν έ­χου­με στοί­βαγ­μα ο­ρο­θε­τι­κών α­σθε­νών και το γε­γο­νός ό­τι άν­θρω­ποι με φυ­μα­τίω­ση α­φή­νο­νται χω­ρίς μέ­ρι­μνα και χω­ρίς θε­ρα­πεία, με τι ό­ρους μι­λά­με για α­σφά­λεια; Όταν λε­φτά δί­νο­νται για φυ­λα­κές υ­ψί­στης α­σφα­λείας και αρ­νού­νται οι αρ­χές την πρό­τα­ση των για­τρών για ε­ξε­τά­σεις αί­μα­τος σε ό­λους τους κρα­τού­με­νους με κό­στος μό­λις 2,5 ευ­ρώ; Για τι εί­δους α­σφά­λεια μι­λά­με για τους κρα­τού­με­νους, τους υ­παλ­λή­λους των φυ­λα­κών και τη δη­μό­σια υ­γεία; Εμείς στην τρο­μο­λα­γνεία των η­με­ρών α­πα­ντά­με ό­τι α­σφά­λεια ση­μαί­νει να α­ντι­τα­χθού­με στη τρο­μο­λα­γνεία και να έ­χου­με την πο­λι­τι­κή βού­λη­ση να αλ­λά­ξου­με ου­σια­στι­κά τη φυ­λα­κή».

This article is also available in:

Translate this in your language

Like this Article? Share it!

Leave A Response